Regeringen tog 180 mio. kr. med den ene hånd, men måtte så give næsten samme beløb med den anden. Udsagnet beskriver ganske kort den beskæring af tilskudsrammen for tandrensninger på 180 mio. kr., der måtte lade livet under Finanslovsforhandlingerne, men som kort efter blev fulgt op af en bevilling på ca. samme beløb til tandbehandling af kontanthjælpsmodtagerer m.fl.

Beskæringen af tilskudsrammen afstedkom protester fra mange sider. Og det blev, også af PTO (red.:Privattandlægernes organisation), fremhævet, at selvsamme kreds, der stod bag beslutningen for et år siden under valgkampen alle som én slog fast, at større brugerbetaling indenfor tandplejen nærmest var udelukket.

Ikke detsto mindre var det netop det, der vil ske når man fjernede et så stort beløb fra tilskudsrammen til tandrensningerne.(red 180 mio. kr.)

Politikerne anede nok, hvor den bar hen og hvor aben ville ende, så de besluttede kort efter at indføre et ekstra tilskud til tandpleje til modtagere af de laveste sociale ydelser. Typisk kontanthjælpsmodtagere.

Det fremgår af forslaget som skal træde i kraft ved årsskiftet(re. er trådt i kræft), at der for sociale klienter mellem 18 og 24 år indføres tilskud til dækning af samtlige egne udgifter til tandpleje.

De første 600 kr. skal klienten dog selv betale.

For sociale klienter fyldt 25 år og derover ydes der tilskud til dækning af 65% af den pågældendes egne udgifter til tandbehandling.

Også her indføres der en egenbetaling, men på 800 kr.

Det fremgår samtidig af lovforslaget, at hvis udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger 10.000 kr., påhviler det kommunen at vurdere, om “behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt forsvarlig”.

Der er ingen tvivl om, at behovet for tandbehandling er til stede for målgruppen. Om den så opsøger muligheden må fremtiden vise?. Herudover afsætter 600/800 kr som egenbetalingen udgør for de to aldersgrupper?.

Egenbetalingen på 35% for aldersgruppen > 25 år vil givetvis forhindre mange nødvendige behandlinger, og det kan undre, hvorfor man forskelsbehandler en 24 og en 25 årig på denne måde?.

Det synes forudsigeligt, at en forbedring af de 25 åriges tandsundhed vil have lange udsigter.

Behandlingen kommer til at foregå i privat praksis, men kommunen skal som nævnt vurdere, “om behandlingen (>10.000 kr.) er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet”.

PTO forudser i den forbindelse en uens praksis, og forøget administration, når de enkelte kommuner på det grundlag alene skal vurdere og evt. godkende behandlingsbehovet.(kilde Prvattandlægernes organisations nyhedsbrev).

Det er i hvert fald vigtigt at kontanthjælpsmodtagerer kender til dette tilskud, derfor har jeg lagt dette ud på min hjemmeside. Jeg har ikke indtrykket af, at der har været den store information omkring denne mulighed for tilskud, hverken fra kommunernes side eller fra mediernes side.